Kontakt
+420 704 208 370
Vyhledávání
ŽENY x
MUŽI x
DOMÁCÍ POTŘEBY x

Informační list o zpracování osobních údajů zákazníků
Tímto informačním listem Vám chceme poskytnout informace o zpracovávání Vašich osobních údajů ve společnosti Takfajn s. r. o., se sídlem Staré Grunty 6, Bratislava - městská část Karlova Ves, PSČ: 841 04, IČ: 51 012 529, a o právech, které máte podle předpisů o ochraně osobních údajů.

 

1. Kdo nese odpovědnost za zpracování Vašich osobních údajů?


Za zpracování Vašich osobních údajů nese odpovědnost naše společnost:

Obchodní jméno: Takfajn s. r. o.

IČO: 51 012 529

Adresa: Staré Grunty 6, Bratislava - městská část Karlova Ves, PSČ: 841 04

Web: www.takfajn.cz

E-mail: info@takfajn.cz

Tel. č .: +420 704 208 370

 

Naši odpovědnou osobu / kontaktní osobu pro otázky osobních údajů Libor Vlček můžete kontaktovat na tel. č. +420 704 208 370 nebo e-mailem na info@takfajn.cz.

2. Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme a odkud je máme?


Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám jako zákazníci sami poskytnete. Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

1) Celé jméno (jméno, příjmení, titul), adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, stát);

2) Kontaktní údaje (tel. Č., E-mail);

3) Údaje o Vašich objednávkách / nákupech;

4) Vaše bankovní údaje.

Nezpracovávají žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

3. Jaké jsou účely a právní základ zpracování osobních údajů?


Při zpracovávání Vašich osobních údajů se držíme ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jako "GDPR") a dalších příslušných právních předpisů:

 

1) Nejprve zpracováváme osobní údaje pro účely plnění smlouvy a na účel opatření, která předcházejí její uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR), t. j. abychom Vám mohli dodat naše produkty / služby.

2) Zpracování osobních údajů je také nezbytné, abychom si mohli plnit některé zákonné povinnosti v souvislosti s podnikatelskou činností, především v oblastí financí a účetnictví (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR).

3) Dále zpracováváme osobní údaje pro účely našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR), ke kterým patří hlavně průzkum trhu a marketing.

 

Pokud bychom v budoucnu měli Vaše osobní údaje zpracovávat i na jiný, vyšší neuvedený účel, případně by zpracování vycházelo za rámec Vašich přiměřených očekávání jako zákazníka, budeme Vás o tom předběžně informovat resp. si vyžádal od Vás souhlas se zpracováním osobních údajů.

4. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?


V rámci naší firmy mají přístup k Vašim osobním údajům pouze ty osoby, které je zpracovávají za účelem plnění našich povinností vyplývajících nám z Vaší objednávky t. j. ze smluvního vztahu s Vámi, např. naši zaměstnanci, k pracovní náplni kterých to patří a pod.

Na plnění některých našich zákonných a smluvních povinností využíváme služby externích poskytovatelů služeb a subdodavatelů. K poskytovatelem, služby nichž dlouhodobě využíváme, patří:

1) Účetní společnost - Ing. Miroslava Jendrisková, IČO: 40 461 491;

2) IT spoločnosť – DUFEKSOFT s.r.o., IČO: 45 258 171;

3) Kurýrní společnost - Česká pošta a.s., IČ: 47114983

4) Webhosting - ACTIVE 24, s.r.o., IČO: 35 564 555.

 

Kromě toho můžeme poskytovat Vaše osobní údaje dalším příjemcům, především orgánům veřejné moci, pokud je to nezbytné pro plnění si našich zákonných povinností.

5. Jaká práva si můžete jak dotyčná osoba podle GDPR uplatnit?


Na vyžádání Vás budeme informovat o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje jsou námi zpracovávány a poskytneme další související informace (čl. 15 GDPR). Kromě toho si můžete uplatnit právo na opravu (čl. 16 GDPR), vymazání (čl. 17 GDPR), omezení zpracování (čl. 18 GDPR), přenositelnost (čl. 20 GDPR) osobních údajů. Můžete také kdykoli odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám dříve poskytli, avšak to nebude mít vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Také to nebude mít vliv na zpracování údajů, které nám GDPR umožňuje zpracovávat i bez souhlasu.

V rozsahu, v jakém zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely našich oprávněných zájmů, můžete proti zpracovávání namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Tehdy už nebudeme dále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud nepreukážeme nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků (čl. 21, odst. 1 GDPR). Co se týče našeho zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, můžete proti takovému zpracování kdykoliv namítat bez udání důvodů (čl. 21, odst. 2 GDPR).

Pro tyto účely nás můžete kdykoliv kontaktovat (viz kontaktní údaje výše). Vaši žádost se budeme snažit vyřešit co nejdříve, a v každém případě jsme povinni vyřešit ji ve lhůtách stanovených zákonem (hlavně čl. 12 GDPR).

Kromě toho máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud předpokládáte, že došlo k porušení Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

6. Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uchovávány?


Vaše osobní údaje uchováváme v každém případě po dobu trvání smluvního vztahu.

Po ukončení smluvního vztahu využíváme Vaše osobní údaje abychom si vyžádali od Vás zpětnou vazbu jak jste byli spokojeni s naším produktem / službou a případně nabídli Vám související produkty a služby, o které byste mohli mít zájem či informovali Vás o souvisejících novinkách a zajímavostech ( přímý marketing). Zpracování Vašich údajů v takovém případě trvá po dobu, pokud jsou pro Vás tyto informace relevantní a nenamítali jste proti zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem. Jak jsme výše uvedli, proti zpracování za účelem přímého marketingu můžete namítnout kdykoliv bez udání důvodů.

Po ukončení smluvního vztahu také uchováváme ty údaje, uchovávání kterých od nás vyžadují právní předpisy upravující podnikatelskou činnost a povinnosti vůči orgánům veřejné správy, přičemž v takovém případě se osobní údaje vymažou po uplynutí předepsané doby. V odůvodněných případech, pokud se jedná o prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, uchováváme relevantní údaje po dobu promlčecí doby stanovené zákonem.

 

7. Budou se Vaše údaje přenášet do třetí země nebo mezinárodní organizace?


Přenos Vašich osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace neplánujeme.

8. Jste povinni nám Vaše osobní údaje poskytnout?


Poskytnutí Vámi Vašich osobních údajů je založeno výlučně na Vašem rozhodnutí a Vašem zájmu o naše produkty / služby. Abychom Vám naše produkty / služby mohly v rámci smluvního vztahu poskytnout, potřebujeme Vaše osobní údaje.

9. Týkají se mě procesy automatizovaného rozhodování včetně profilování?


Ne, rozhodnutí které se Vás týkají přijímáme na základě osobního posouzení.