Kontakt
+420 704 208 370
Vyhledávání
ŽENY x
MUŽI x
DOMÁCÍ POTŘEBY x

Všeobecné obchodní podmínky
Společnosti Takfajn s. r. o., se sídlem Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava - městská část Karlova Ves

 

Článek I.
Úvodní ustanovení

 1) Všeobecné obchodní podmínky společnosti Takfajn s. r. o., se sídlem Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava - městská část Karlova Ves, identifikační číslo 51 012 529, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Bratislavě I, ve vložce číslo 121322 / B, oddíl Sro, (dále jen "Prodávající" ), která je provozovatelem internetového obchodu (e-schop) www.takfajn.cz.

kontakty:

info@takfajn.cz

● zákaznická linka +420 704 208 370

2) Obsah internetové stránky je chráněn v souladu se zákonem č. 185/2015 Sb. autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ke kterému majetková práva vykonává Prodávající.

3) Všechny informace týkající se ochrany a zpracování Vašich osobních údajů, které nám poskytnete, naleznete přehledně uvedeny na naší stránce  https: //www.takfajn.sk/cz-o-takfajn/ochrana-osobnich-udaju/  .

4) Při objednávání Zboží prostřednictvím naší internetové stránky uveďte prosím níže uvedené údaje:

● pokud nakupujete jako spotřebitel, t. j. jako fyzická osoba, která při uzavírání a plnění této smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, uveďte jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail,

● pokud nakupujete v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností, uveďte také obchodní jméno, místo podnikání nebo sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a označení nikoli spotřebitel,

(Dále jen "Kupující").

Článek II.
Jak udělat nákup v e-shopu a cena zboží

 

1) Zboží je možné objednávat z nabídky našeho internetového obchodu na stránce  https://www.takfajn.cz/ vyplněním objednávkového formuláře k objednávanému zboží (dále jen "Zboží"), nebo telefonicky na mobilním čísle +420 704 208 370 v pracovních dnech (t. j. Po - Pá: 8:00 - 14:00).

2) Prodejní ceny Zboží jsou uvedeny u jednotlivých druhů Zboží, přičemž cena zahrnuje všechny daně a poplatky, nezahrnuje však cenu za přepravu Zboží (např. Poštovné, dopravné, poplatky). Cena za přepravu Zboží se automaticky vypočítá a zobrazí v nákupním košíku po přidání Zboží na základě jeho celkové hmotnosti a velikosti. V ceně za přepravu Zboží je již zahrnuta i cena balení.

3) Cena Zboží zařazeného do prodejní akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním zboží není uvedeno jinak.

4) Prodávající je plátcem zákonem stanovené daně z přidané hodnoty a uvedené ceny zboží jsou uvedeny včetně zákonem stanovené daně z přidané hodnoty.

5) Cena za Zboží a za přepravu uvedená v nákupním košíku a v objednávkovém formuláři představuje celkovou cenu nákupu Prodávajícího, kterou zaplatí.

6) Prodávající seznamuje Kupujícího s tím, že součástí objednávky Zboží je povinnost Kupujícího zaplatit jeho cenu.

7) Po odeslání objednávky bude objednávka Kupujícího zpracována a na e-mail Kupujícího doručeno potvrzení o přijetí objednávky. Detaily objednávky, předpokládaný termín dodání a všechny další informace ohledně objednávky Zboží Kupujícího budou dohodnuty e-mailem nebo telefonicky.

8) Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena až v okamžiku odeslání potvrzení objednávky Prodávajícím na e-mail Kupujícího, který zadal v objednávkovém formuláři. Vlastnictví ke Zboží nabude Kupující jeho převzetím.

 

Článek III.
Dodání / převzetí zboží

1) Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat Kupujícímu Zboží ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od odeslání potvrzení objednávky Prodávajícím na e-mail Kupujícího. Zboží však Prodávající zvykne expedovat ve lhůtě 5 pracovních dní, pokud je na skladě Prodávajícího, pokud není zboží na skladě Prodávajícího je lhůta dodání Zboží uvedená v přímo v nákupním košíku. Dodání Zboží uskutečňuje Prodávající během pracovních dní od 08:00 - 14:00, o přesném dni expedice a dodání Zboží bude Kupující informován.

2) Při přebírání Zboží bude Kupujícímu doručen doklad o převzetí Zboží, který je zároveň dokladem o zaplacení Zboží v případě platby na dobírku. Doklad o převzetí Zboží je zároveň potvrzení objednávky Zboží v písemné podobě. Daňový doklad bude zaslán Kupujícímu e-mailem nejpozději do 14 dnů od doručení Zboží, pokud nebyl doručen Kupujícímu přímo při dodání Zboží nebo dříve.

3) V nákupním košíku na stránce www.takfajn.cz bude uvedena celková cena nakoupeného Zboží včetně daní a poplatků a cena za přepravu, kterou má Prodávající zaplatit. Cena za Zboží včetně ceny za přepravu Zboží je splatná do 5 (pěti) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Způsob platby za Zboží bude uveden v potvrzení o přijetí objednávky. Datum zaplacení ceny nakoupeného Zboží je datum připsání částky odpovídající celkové ceně Zboží včetně ceny za přepravu na účet Prodávajícího v případě bezhotovostní platby, nebo okamžik převzetí zboží, v případě platby na dobírku.

4) V případě že kupní cena Zboží je vyšší než 300, - € a cena bude placená na dobírku je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu zálohu na kupní cenu Zboží ve výši 25% z ceny Zboží, který je splatný do 5 (pěti) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, a který se započítá do kupní ceny Zboží.

5) Kupující může zrušit objednávku Zboží bez udání důvodu kdykoliv před expedicí Zboží a to prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. V případě zrušení objednávky po expedici Zboží Kupujícímu se zavazuje Kupující uhradit Prodávajícímu nezbytné náklady s tím související.

6) Prodávající nemusí splnit objednávku a dodat Kupujícímu Zboží v případě vyprodání zásob Zboží, nedostupnosti materiálů potřebných pro výrobu Zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel Zboží provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností Prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat Zboží Kupujícímu ve lhůtě určené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, nebo v ceně, která je uvedena na internetové stránce www.takfajn.cz.

Článek IV.
Odpovědnost za vady zboží

 

1) Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady způsobené výrobcem a zjištěné během trvání záruční doby, ne na opotřebení zboží. Záruční dobu si nelze zaměňovat s životností zboží.

2) Zboží může být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen. Zboží je třeba pravidelně ošetřovat a skladovány takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození. Reklamace se nevztahuje na vady, které vzniknou nadměrným opotřebením, přetížením nebo nesprávným používáním a údržbou výrobku.

3) K reklamaci je možné předložit pouze čistý zboží v takovém stavu, aby bylo možné reklamovanou závadu odstranit.

4) Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady, které se projeví v rozporu se smlouvou po převzetí Zboží v záruční době (záruka).

5) Pokud jde o vadu Zboží, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající se zavazuje vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu Zboží, nebo pokud se vada týká pouze části Zboží, výměnu části, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu Zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadný Zboží za bezvadný, pokud mu to nezpůsobí závažné potíže.

6) Záruka za vady, které se vyskytnou na Zboží v záruční době je dána zákonem, kterým je občanský zákoník, přičemž záruční doba je 24 měsíců, s ohledem na druh a účel využití Zboží.

7) Reklamaci (uplatnění odpovědnosti za vady Zboží) se Kupující zavazuje neprodleně uplatnit u Prodávajícího na adrese jeho sídla, výsledkem čehož může být vyřízení reklamace ukončením reklamačního řízení a to předáním opraveného Zboží, výměnou Zboží, vrácením kupní ceny Zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci jedním z výše uvedených způsobů ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění Kupujícím.

Článek V.
Právo na odstoupení od smlouvy

 

1) Kupující může i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Kupující má právo v rámci této lhůty Zboží rozbalit a odzkoušet s opatrností řádného hospodáře způsobem, jak je obvyklé. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u Prodávajícího v listinné podobě, nebo emailem na adrese info@takfajn.cz způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. Kupující může použít formulář (jehož vzor je na konci těchto všeobecných obchodních podmínek) na odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se Kupující zavazuje nést náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu. Kupující se zavazuje, současně s odstoupením od smlouvy, zaslat i číslo účtu, na který žádá zaslat finanční vypořádání. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej Zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků Kupujícího, Zboží vyrobeného na míru, nebo Zboží určeného speciálně pro jednoho Kupujícího.

Článek VI.
Alternativní řešení sporů

 

1) Kupující má právo obrátit se za účelem ochrany svých spotřebitelských práv na subjekt alternativního řešení sporů. Subjekty alternativního řešení sporů jsou uvedeny v seznamu, který je dostupný také na webové adrese:

http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/146965s

Spotřebitel může rovněž využít i platformu alternativního řešení sporů on-line, která je dostupná na webové adrese:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .

2) Během alternativního řešení sporů Kupující spolupracuje se subjektem alternativního řešení sporů, v zájmu rychlého vyřešení sporu. Toto řešení sporu zajišťuje Evropská komise a slovenské kontaktní místo řešení sporů online. Stejně i nároky Prodávajícího vůči Kupujícímu mohou být uplatněny prostřednictvím evropské platformy. Využití alternativního řešení sporu šetří peníze a čas, protože stížnost bude vyřízena do 90 dnů a bez vysokých finančních výdajů.

3) Orgánem dozoru je Inspektorát SOI pro Ústecký kraj, se sídlem Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č .: 041/7632 130, 041/7632 139, fax č .: 041/7632 139.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1) Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení ● zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů ● zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ● zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů ● zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ● zákona č. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ● a ostatních platných právních předpisů České republiky.

2) Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky, přičemž písemné oznámení jejich změny je splněna umístěním na internetové stránce www.takfajn.cz

3) Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči Kupujícímu uzavřením kupní smlouvy, se kterými se Kupující seznámil a jsou mu známé.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.